2 writes to TotalBytesToSend
System (2)
net\System\Net\webclient.cs (2)
1037TotalBytesToSend = -1; 1358Progress.TotalBytesToSend = request.ContentLength < 0 ? -1 : request.ContentLength;
5 references to TotalBytesToSend
System (5)
net\System\Net\webclient.cs (5)
2960progressPercentage = progress.TotalBytesToSend < 0 ? 0 : progress.TotalBytesToSend == 0 ? 50 : (int)((50 * progress.BytesSent) / progress.TotalBytesToSend); 2964progressPercentage = progress.TotalBytesToSend < 0 ? 50 : progress.TotalBytesToReceive == 0 ? 100 : (int) ((50 * progress.BytesReceived) / progress.TotalBytesToReceive + 50); 2966asyncOp.Post(reportUploadProgressChanged, new UploadProgressChangedEventArgs(progressPercentage, asyncOp.UserSuppliedState, progress.BytesSent, progress.TotalBytesToSend, progress.BytesReceived, progress.TotalBytesToReceive));