Base:
method
WriteByte
System.IO.Stream.WriteByte(System.Byte)