Base:
method
FlushAsync
System.Net.DelegatedStream.FlushAsync(System.Threading.CancellationToken)