1 write to IsSingleton
System (1)
net\System\Net\mail\MailHeaderInfo.cs (1)
61IsSingleton = isSingleton;
1 reference to IsSingleton
System (1)
net\System\Net\mail\MailHeaderInfo.cs (1)
163return m_HeaderInfo[index].IsSingleton;