1 reference to XmlSchemaEnumerator
System.Xml (1)
System\Xml\Serialization\XmlSchemas.cs (1)
328return new XmlSchemaEnumerator(this);