3 references to
System.Xml (3)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (3)
1878internal DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren( DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren other ) : base( other ) { 1922internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName( DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_NoLocalName other ) : base( other ) { 1974internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren( DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren other ) : base( other ) {