5 writes to curr
System.Xml (5)
System\Xml\BitStack.cs (5)
28this.curr = 0x1; 41this.curr = (this.curr << 1) | (bit ? 1u : 0u); 54this.curr >>= 1; 95this.curr = 0x1; 112this.curr = this.bitStack[--this.stackPos];
9 references to curr
System.Xml (9)
System\Xml\BitStack.cs (9)
35if ((this.curr & 0x80000000) != 0) { 41this.curr = (this.curr << 1) | (bit ? 1u : 0u); 49Debug.Assert(this.curr != 0x1, "Stack empty"); 52bit = (this.curr & 0x1) != 0; 56if (this.curr == 0x1) { 68Debug.Assert(this.curr != 0x1, "Stack empty"); 69return (this.curr & 0x1) != 0; 77get { return this.curr == 0x1; } 94this.bitStack[this.stackPos++] = this.curr;