1 write to key
System.Xml (1)
System\Xml\Serialization\XmlMapping.cs (1)
103this.key = key;
1 reference to key
System.Xml (1)
System\Xml\Serialization\XmlMapping.cs (1)
113internal string Key { get { return key; } }