2 writes to nsAtom
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1971this.nsAtom = nsAtom; 1976this.nsAtom = other.nsAtom;
2 references to nsAtom
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1976this.nsAtom = other.nsAtom; 1986return Ref.Equal(node.LocalName, localNameAtom) && Ref.Equal(node.NamespaceURI, nsAtom);