1 write to notations
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlDocumentType.cs (1)
87notations = new XmlNamedNodeMap( this );
2 references to notations
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\XmlDocumentType.cs (2)
86if (notations == null) 89return notations;