Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToNextAttribute()
1 reference to MoveToNextAttribute
System.Xml (1)
System\Xml\Core\XmlTextReader.cs (1)
197return impl.MoveToNextAttribute();