4 references to Lzyyyy_MM
System.Xml (4)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (4)
524text = new char[Lzyyyy_MM]; 572text[Lzyyyy_MM] = '-'; 774ParseZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM) 842ParseChar(start + Lzyyyy_MM, '-') &&