1 reference to TypeMask
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (1)
225get { return (DateTimeTypeCode)((extra & TypeMask) >> TypeShift); }