Base:
method
InitValidation
System.Xml.Schema.ContentValidator.InitValidation(System.Xml.Schema.ValidationState)