4 references to ResetAttributePosition
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (4)
291&& !ResetAttributePosition(attribute, attributes, out attributeIndex)) { 481&& !ResetAttributePosition(attribute, attributes, out index)) { 1480&& !ResetAttributePosition(attribute, attributes, out index)) { 1541ResetAttributePosition(attribute, element.Attributes, out attributeIndex);