3 references to ST_short
System.Xml (3)
System\Xml\Schema\Inference\Infer.cs (3)
55ST_short, 1490return ST_short; 1678return ST_short;