2 references to AddToAttrHashTable
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (2)
1863AddToAttrHashTable(i); 1868AddToAttrHashTable(top);