3 writes to Version
System.Xml (3)
System\Xml\Dom\XmlDeclaration.cs (3)
30this.Version = version; 97Version = tempVersion; 107Version = orgVersion;
8 references to Version
System.Data (2)
fx\src\data\System\NewXml\DataPointer.cs (2)
654return ( ( XmlDeclaration ) (this.node)).Version; 658return dec.Version;
System.Xml (6)
System\Xml\Dom\XmlDeclaration.cs (3)
70StringBuilder strb = new StringBuilder("version=\"" + Version + "\""); 90string orgVersion = this.Version; 135return OwnerDocument.CreateXmlDeclaration( Version, Encoding, Standalone );
System\Xml\Dom\XmlDocument.cs (2)
818newNode = CreateXmlDeclaration( decl.Version, decl.Encoding, decl.Standalone ); 1424return decl.Version;
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (1)
347return decl.Version;