4 overrides of GetFullChars
System.Xml (4)
System\Xml\XmlEncoding.cs (4)
443internal override int GetFullChars( byte[] bytes, int byteIndex, int byteCount, char[] chars, int charIndex ) { 475internal override int GetFullChars( byte[] bytes, int byteIndex, int byteCount, char[] chars, int charIndex ) { 508internal override int GetFullChars( byte[] bytes, int byteIndex, int byteCount, char[] chars, int charIndex ) { 541internal override int GetFullChars( byte[] bytes, int byteIndex, int byteCount, char[] chars, int charIndex ) {
4 references to GetFullChars
System.Xml (4)
System\Xml\XmlEncoding.cs (4)
350i = GetFullChars( lastBytes, 0 , 4, chars, charIndex ); 360i = GetFullChars( bytes, byteIndex, byteCount, chars, charIndex ) + i; 394i = GetFullChars( lastBytes, 0 , 4, chars, charIndex ); 423charsUsed = GetFullChars( bytes, byteIndex, byteCount, chars, charIndex ) + i;