2 references to LzHH_mm
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (2)
583text[LzHH_mm] = ':'; 873ParseChar(start + LzHH_mm, ':') &&