Base:
method
WriteStartDocument
System.Xml.XmlWriter.WriteStartDocument()
2 references to WriteStartDocument
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (2)
1632WriteStartDocument(); 1637WriteStartDocument();