18 references to ParseChar
System.Xml (18)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (18)
712if (ParseChar(start + Lzyyyy_MM_dd, 'T') && ParseTimeAndZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM_ddT)) { 725if (ParseZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM_dd) || (ParseChar(start + Lzyyyy_MM_dd, 'T') && ParseTimeAndZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM_ddT)) ) { 731if (ParseChar(start + Lzyyyy_MM_dd, 'T')) { 772ParseChar(start + Lzyyyy, '-') && 793ParseChar(start , '-') && 794ParseChar(start + Lz_, '-') && 797if (Test(kinds, XsdDateTimeFlags.GMonthDay) && ParseChar(start + Lz__mm, '-')) { 808if (ParseZoneAndWhitespace(start + Lz__mm) || (ParseChar(start + Lz__mm, '-') && ParseChar(start + Lz__mm_, '-') && ParseZoneAndWhitespace(start + Lz__mm__)) ) { 820ParseChar(start , '-') && 821ParseChar(start + Lz_, '-') && 822ParseChar(start + Lz__, '-') && 840ParseChar(start + Lzyyyy, '-') && 842ParseChar(start + Lzyyyy_MM, '-') && 871ParseChar(start + LzHH, ':') && 873ParseChar(start + LzHH_mm, ':') && 877if (ParseChar(start, '.')) { 930ParseChar(start + Lz_zz, ':') &&