3 references to Verify
System.Xml (3)
System\Xml\Schema\Preprocessor.cs (1)
1720value.Verify();
System\Xml\Schema\SchemaCollectionpreProcessor.cs (1)
1403value.Verify();
System\Xml\Xslt\XsltArgumentList.cs (1)
42qname.Verify();