1 reference to IsOnlyDigits
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlDeclaration.cs (1)
150return ver.Length >= 3 && ver[0] == '1' && ver[1] == '.' && XmlCharType.IsOnlyDigits(ver, 2, ver.Length - 2);