3 references to Lzyyyy_MM_ddT
System.Xml (3)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (3)
712if (ParseChar(start + Lzyyyy_MM_dd, 'T') && ParseTimeAndZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM_ddT)) { 725if (ParseZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM_dd) || (ParseChar(start + Lzyyyy_MM_dd, 'T') && ParseTimeAndZoneAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM_ddT)) ) { 732if (ParseTimeAndWhitespace(start + Lzyyyy_MM_ddT)) {