4 writes to objVal
System.Xml (4)
System\Xml\Schema\XmlAtomicValue.cs (4)
108this.objVal = value; 115this.objVal = value; 126this.objVal = value; 133this.objVal = value;
17 references to objVal
System.Xml (17)
System\Xml\Schema\XmlAtomicValue.cs (17)
136XmlQualifiedName qname = this.objVal as XmlQualifiedName; 183if (this.objVal == null) { 193return valueConverter.ChangeType(this.objVal, ValueType, this.nsPrefix); 201if (this.objVal == null) { 212return valueConverter.ToBoolean(this.objVal); 220if (this.objVal == null) { 231return valueConverter.ToDateTime(this.objVal); 240if (this.objVal == null) { 251return valueConverter.ToDouble(this.objVal); 259if (this.objVal == null) { 270return valueConverter.ToInt32(this.objVal); 278if (this.objVal == null) { 289return valueConverter.ToInt64(this.objVal); 299if (this.objVal == null) { 310return valueConverter.ChangeType(this.objVal, type, nsResolver); 317if (this.objVal == null) { 327return valueConverter.ToString(this.objVal, this.nsPrefix);