4 references to Entities
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\XmlDocument.cs (1)
1449XmlNamedNodeMap entites = DocumentType.Entities;
System\Xml\Dom\XmlLoader.cs (3)
562dtNode.Entities.SetNamedItem( ent ); 570dtNode.Entities.SetNamedItem( ent ); 573doc.Entities = dtNode.Entities;