4 writes to incReadLeftStartPos
System.Xml (4)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (4)
7312incReadLeftStartPos = ps.charPos; 7359incReadLeftStartPos += count; 7364incReadLeftStartPos = 0; 7642incReadLeftStartPos = startPos + count;
4 references to incReadLeftStartPos
System.Xml (4)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (4)
2037stringBuilder.Append( ps.chars, incReadLeftStartPos, incReadLeftEndPos - incReadLeftStartPos ); 7348int charsLeft = incReadLeftEndPos - incReadLeftStartPos; 7352count = incReadDecoder.Decode( ps.chars, incReadLeftStartPos, charsLeft );