Base:
method
ResolveEntity
System.Xml.XmlReader.ResolveEntity()
2 references to ResolveEntity
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlTextReader.cs (1)
245impl.ResolveEntity();
System\Xml\Dom\XmlLoader.cs (1)
844tr.ResolveEntity();