Base:
method
ParseValue
System.Xml.Schema.DatatypeImplementation.ParseValue(System.String, System.Xml.XmlNameTable, System.Xml.IXmlNamespaceResolver)