Base:
method
WriteStartAttribute
System.Xml.XmlUtf8RawTextWriter.WriteStartAttribute(System.String, System.String, System.String)