6 references to XmlAtomicValue
System.Xml (6)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (6)
1095if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (long) value)); 1096if (destinationType == XPathItemType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (long) value)); 1130if (sourceType == Int64Type) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (long) value)); 1137if (sourceType == Int64Type) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (long) value)); 2936if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Long), (long) value)); 3002if (sourceType == Int64Type) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Long), (long) value));