Base:
method
WriteStartElementAsync
System.Xml.XmlEncodedRawTextWriter.WriteStartElementAsync(System.String, System.String, System.String)