7 references to Write33_XmlSchemaAnyAttribute
System.Xml (7)
System\Xml\Serialization\SchemaObjectWriter.cs (7)
375Write33_XmlSchemaAnyAttribute((XmlSchemaAnyAttribute)o); 622Write33_XmlSchemaAnyAttribute((XmlSchemaAnyAttribute)o.@AnyAttribute); 699Write33_XmlSchemaAnyAttribute((XmlSchemaAnyAttribute)o.@AnyAttribute); 730Write33_XmlSchemaAnyAttribute((XmlSchemaAnyAttribute)o.@AnyAttribute); 746Write33_XmlSchemaAnyAttribute((XmlSchemaAnyAttribute)o.@AnyAttribute); 790Write33_XmlSchemaAnyAttribute((XmlSchemaAnyAttribute)o.@AnyAttribute); 1047Write33_XmlSchemaAnyAttribute((XmlSchemaAnyAttribute)o.@AnyAttribute);