1 write to xmlCharType
System.Xml (1)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
315xmlCharType = XmlCharType.Instance;
1 reference to xmlCharType
System.Xml (1)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
3095XmlCharType xmlCharType = this.xmlCharType;