Base:
method
WriteXmlDeclarationAsync
System.Xml.XmlRawWriter.WriteXmlDeclarationAsync(System.Xml.XmlStandalone)