1 reference to ZoneHourMask
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (1)
324uint result = (extra & ZoneHourMask) >> ZoneHourShift;