1 instantiation of XmlDeclaration
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\XmlDocument.cs (1)
605return new XmlDeclaration( version, encoding, standalone, this );
22 references to XmlDeclaration
System.Data (8)
fx\src\data\System\NewXml\DataPointer.cs (8)
613internal XmlDeclaration Declaration { 617return (XmlDeclaration)child; 626return ( ( XmlDeclaration ) (this.node)).Encoding; 628XmlDeclaration dec = Declaration; 640return ( ( XmlDeclaration ) (this.node)).Standalone; 642XmlDeclaration dec = Declaration; 654return ( ( XmlDeclaration ) (this.node)).Version; 656XmlDeclaration dec = Declaration;
System.Xml (14)
System\Xml\Dom\XmlDocument.cs (10)
270internal virtual XmlDeclaration Declaration { 273XmlDeclaration dec = FirstChild as XmlDeclaration; 604public virtual XmlDeclaration CreateXmlDeclaration( String version, string encoding, string standalone ) { 817XmlDeclaration decl = (XmlDeclaration) node; 1207if( n is XmlDeclaration ) { 1422XmlDeclaration decl = Declaration; 1431XmlDeclaration decl = Declaration; 1440XmlDeclaration decl = Declaration;
System\Xml\Dom\XmlLoader.cs (1)
333private XmlDeclaration LoadDeclarationNode() {
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (3)
344public String GetDeclarationAttr( XmlDeclaration decl, String name ) { 434return GetDeclarationAttr( (XmlDeclaration)curNode, name ); 456return (ns.Length == 0) ? GetDeclarationAttr( (XmlDeclaration)curNode, name ) : null;