1 reference to HasAtomicMembers
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (1)
353else if (variety == XmlSchemaDatatypeVariety.Union && !((Datatype_union)this).HasAtomicMembers()) {