Base:
method
Skip
System.Xml.XmlReader.Skip()
1 reference to Skip
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (1)
253xmlNodeReader.Skip();