4 writes to fraction
System.Xml (4)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (4)
880this.fraction = 0; 889this.fraction = (this.fraction * 10) + d; 905fraction *= Power10[maxFractionDigits - fractionDigits]; 910fraction += round;
4 references to fraction
System.Xml (4)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (4)
140if (parser.fraction != 0) { 141dt = dt.AddTicks(parser.fraction); 889this.fraction = (this.fraction * 10) + d; 908round = fraction & 1;