4 references to CheckOnData
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\XmlSignificantWhiteSpace.cs (2)
18if ( !doc.IsLoading && !base.CheckOnData( strData ) ) 75if ( CheckOnData( value ) )
System\Xml\Dom\XmlWhitespace.cs (2)
18if ( !doc.IsLoading && !base.CheckOnData( strData ) ) 69if ( CheckOnData( value ) )