5 references to GenerateKey
System.Xml (5)
System\Xml\Serialization\SoapReflectionImporter.cs (1)
115xmlMapping.SetKeyInternal(XmlMapping.GenerateKey(type, null, defaultNamespace));
System\Xml\Serialization\XmlMembersMapping.cs (1)
28key.Append(GenerateKey(mapping.Members[i].TypeDesc.Type, null, null));
System\Xml\Serialization\XmlReflectionImporter.cs (2)
160xmlMapping.SetKeyInternal(XmlMapping.GenerateKey(type, root, defaultNamespace)); 1971mapping.SetKeyInternal(XmlMapping.GenerateKey(type, a.XmlRoot, defaultNamespace));
System\Xml\Serialization\XmlSerializer.cs (1)
732mapping.SetKeyInternal(XmlMapping.GenerateKey(type, null, null));