1 write to predefinedNamespaces
System.Xml (1)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (1)
257predefinedNamespaces = writer as IXmlNamespaceResolver;
10 references to predefinedNamespaces
System.Xml (10)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (10)
274if (predefinedNamespaces == null) { 278string defaultNs = predefinedNamespaces.LookupNamespace(string.Empty); 1106return (predefinedNamespaces != null) ? predefinedNamespaces.LookupPrefix(ns) : null; 1438if (predefinedNamespaces != null) { 1439string definedNs = predefinedNamespaces.LookupNamespace(prefix); 1492if (predefinedNamespaces != null) { 1493string definedNs = predefinedNamespaces.LookupNamespace(prefix); 1744return (predefinedNamespaces != null) ? predefinedNamespaces.LookupNamespace(prefix) : null;