1 write to navToRead
System.Xml (1)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (1)
109this.navToRead = navToRead;
3 references to navToRead
System.Xml (3)
System\Xml\XPath\XPathNavigatorReader.cs (3)
132return this.navToRead.NameTable; 220return this.navToRead.BaseURI; 847this.nav = this.navToRead;