Base:
method
MoveToAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToAttribute(System.Int32)
2 references to MoveToAttribute
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlValidatingReader.cs (1)
133impl.MoveToAttribute( i );
System\Xml\Schema\AutoValidator.cs (1)
75reader.MoveToAttribute(i);