7 writes to lineStartPos
System.Xml (7)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (5)
391ps.lineStartPos = -1; 454ps.lineStartPos = - linePositionOffset - 1; 3122ps.lineStartPos = ps.lineStartPos - ps.charPos; 6986ps.lineStartPos = pos - 1; 7237ps.lineStartPos = - entity.LinePosition - 1;
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplAsync.cs (1)
1032ps.lineStartPos = ps.lineStartPos - ps.charPos;
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplHelpers.cs (1)
90lineStartPos = -1;
4 references to lineStartPos
System.Xml (4)
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (2)
2275return ps.lineStartPos; 3122ps.lineStartPos = ps.lineStartPos - ps.charPos;
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplAsync.cs (1)
1032ps.lineStartPos = ps.lineStartPos - ps.charPos;
System\Xml\Core\XmlTextReaderImplHelpers.cs (1)
120return charPos - lineStartPos;