20 references to XmlRoot
System.Data (7)
fx\src\data\System\Data\DataSet.cs (1)
44XmlRoot("DataSet")
fx\src\data\System\Data\XmlDataLoader.cs (2)
1139xmlAttrib = new XmlRootAttribute(dataReader.LocalName); 1143xmlAttrib = new XmlRootAttribute(column.EncodedColumnName);
fx\src\data\System\Data\XMLDiffLoader.cs (2)
371xmlAttrib = new XmlRootAttribute(row.LocalName); 375xmlAttrib = new XmlRootAttribute(column.EncodedColumnName);
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (2)
2266XmlRootAttribute xmlAttrib = new XmlRootAttribute(col.EncodedColumnName); 2638XmlRootAttribute xmlAttrib = new XmlRootAttribute(col.EncodedColumnName);
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\Description\MetadataSet.cs (1)
16[XmlRoot(MetadataStrings.MetadataExchangeStrings.Metadata, Namespace = MetadataStrings.MetadataExchangeStrings.Namespace)]
System\ServiceModel\EndpointAddress10.cs (1)
16[XmlRoot(AddressingStrings.EndpointReference, Namespace = Addressing10Strings.Namespace)]
System\ServiceModel\EndpointAddressAugust2004.cs (1)
16[XmlRoot(AddressingStrings.EndpointReference, Namespace = Addressing200408Strings.Namespace)]
System.Web.Services (8)
System\Web\Services\Description\ServiceDescription.cs (1)
31[XmlRoot("definitions", Namespace = ServiceDescription.Namespace)]
System\Web\Services\Description\WebReferenceOptions.cs (1)
23[XmlRoot("webReferenceOptions", Namespace = WebReferenceOptions.TargetNamespace)]
System\Web\Services\Discovery\ContractReference.cs (1)
27[XmlRoot("contractRef", Namespace = ContractReference.Namespace)]
System\Web\Services\Discovery\DiscoveryDocument.cs (1)
21[XmlRoot("discovery", Namespace = DiscoveryDocument.Namespace)]
System\Web\Services\Discovery\DiscoveryDocumentReference.cs (1)
27[XmlRoot("discoveryRef", Namespace = DiscoveryDocument.Namespace)]
System\Web\Services\Discovery\DynamicDiscoveryDocument.cs (1)
18[XmlRoot("dynamicDiscovery", Namespace = DynamicDiscoveryDocument.Namespace)]
System\Web\Services\Discovery\SchemaReference.cs (1)
27[XmlRoot("schemaRef", Namespace = SchemaReference.Namespace)]
System\Web\Services\Discovery\SoapBinding.cs (1)
18[XmlRoot("soap", Namespace = SoapBinding.Namespace)]
System.Workflow.ComponentModel (1)
AuthoringOM\Compiler\Configuration.cs (1)
28authorizedTypeAttributes.XmlRoot = new XmlRootAttribute("authorizedType");
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\XmlSchema.cs (1)
28[XmlRoot("schema", Namespace=XmlSchema.Namespace)]