Base:
method
MoveToFirstAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToFirstAttribute()
6 references to MoveToFirstAttribute
System.Xml (6)
System\Xml\Core\XmlValidatingReader.cs (1)
137return impl.MoveToFirstAttribute();
System\Xml\Schema\DtdValidator.cs (1)
152if (Reader.MoveToFirstAttribute()) {
System\Xml\Schema\XdrValidator.cs (2)
169if (reader.MoveToFirstAttribute()) { 215if (reader.MoveToFirstAttribute()) {
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (2)
239if (reader.MoveToFirstAttribute()) { 390if (reader.MoveToFirstAttribute()) {