30 references to XmlAtomicValue
System.Xml (30)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (30)
1067if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 1068if (destinationType == XPathItemType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 1128if (sourceType == DecimalType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 1135if (sourceType == DecimalType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 1379if (sourceType == SingleType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 1385if (sourceType == SingleType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 1599if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (DateTimeOffset) value)); 1600if (destinationType == XPathItemType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (DateTimeOffset) value)); 1631if (sourceType == DateTimeOffsetType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (DateTimeOffset)value)); 1637if (sourceType == DateTimeOffsetType) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, (DateTimeOffset)value)); 1996case XmlTypeCode.Base64Binary: return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 1997case XmlTypeCode.HexBinary: return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 2003case XmlTypeCode.DayTimeDuration: return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 2004case XmlTypeCode.Duration: return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 2005case XmlTypeCode.YearMonthDuration: return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 2008if (IsDerivedFrom(sourceType, UriType)) if (TypeCode == XmlTypeCode.AnyUri) return (new XmlAtomicValue(SchemaType, value)); 2900if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.DateTime), (DateTimeOffset) value)); 2909if (destinationType == XmlAtomicValueType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Decimal), value)); 2994if (sourceType == ByteType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.UnsignedByte), value)); 2995if (sourceType == ByteArrayType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Base64Binary), value)); 2997if (sourceType == DateTimeOffsetType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.DateTime), (DateTimeOffset) value)); 2998if (sourceType == DecimalType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Decimal), value)); 3000if (sourceType == Int16Type) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Short), value)); 3003if (sourceType == SByteType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Byte), value)); 3004if (sourceType == SingleType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Float), value)); 3006if (sourceType == TimeSpanType) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.Duration), value)); 3007if (sourceType == UInt16Type) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.UnsignedShort), value)); 3008if (sourceType == UInt32Type) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.UnsignedInt), value)); 3009if (sourceType == UInt64Type) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.UnsignedLong), value)); 3010if (IsDerivedFrom(sourceType, UriType)) return (new XmlAtomicValue(XmlSchemaType.GetBuiltInSimpleType(XmlTypeCode.AnyUri), value));